•  Chứng thực tài khoản alipay
  • Nạp tiền alipay trong vòng 15- 30 phút, với tỷ giá tốt, phí mỗi lần nạp là 45 NDT/ lần nạp tiền